Privacy en Disclaimer

Jouw persoongegevens verwerken we en beveiligen we volgend de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hier kun je lezen hoe wij dat bij Noppie doen.

Jij Beslist

We beginnen met het belangrijkste; jouw gegevens zijn van jou. Ook de gegevens die je met ons deelt. Dat betekent dat je ons kunt vragen om je gegevens te wissen, te corrigeren, te bekijken of over te dragen. Ook kun je ons vragen de verwerking van je gegevens te beperken en je kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Stuur een mail naar info@noppie-kinderopvang.nl en we handelen je verzoek af. Ook vragen tips en klachten kun je naar dit adres sturen. Daarnaast heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je bent nooit verplicht om je persoonsgegevens met Noppie Kinderopvang te delen.

Wie is er verantwoordelijk voor jouw gegevens?

Noppie Kinderopvang hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Noppie Kinderopvang houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit houd in dat wij:

  • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
  • jouw persoonsgegevens enkel gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • jouw toestemming vragen voor verwerking van de persoonsgegevens.
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd zijn.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, wij deze aan je kenbaar maken en deze respecteren.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door Noppie Kinderopvang verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Het aangaan van overeenkomsten en opstellen van facturen
  • Het versturen van nieuwsbrieven
  • Het invullen van kind ontwikkelingsformulieren
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen: naam, adres, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, werkzaam bij organisatie, bankrekeningnummer en BSN.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor administratie verwerking, loonverwerking of facturatie. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Foto's die worden gebruikt voor reclamedoeleinden, op de website Noppie Kinderopvang of anderszins online geplaatst, zijn altijd eerst aan de ouders/verzorgers voorgelegd ter goedkeuring.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.